My Blog List

Monday, 19 January 2015

"Handmade Guitars""In our course through life we shall meet the people who are coming to meet us, from many strange places and by many strange roads"
"Little Dorrit" - Charles Dickens  


Here are 4 of 7models of handmade guitars which I drew for Elly Guitar Co.  Until quite recently I wouldn't expect that there can be so many different body shapes of acoustic guitars (strictly speaking there is one bass and one classic guitar among them). The general idea was to reference with my illustrations to a traditional, "old school" method of building guitars and to emphasize the fact, that each handmade custom guitar is one of a kind.

Oto 4 spośród 7 modeli ręcznie robionych gitar, które rysowałam dla Elly Guitar Co. Jeszcze do niedawna nie przypuszczałabym, że może być aż tyle różnych kształtów gitar akustycznych (tak właściwie to jest wśród nich jeden bas i gitara klasyczna). Generalnym zamierzeniem było nawiązanie do tradycyjnej, "oldschoolowej" metody budowania gitar oraz podkreślenie faktu, że każda z ręcznie robionych gitar jest jedyna w swoim rodzaju.
In the beginning there was chaos...

Na początku był chaos...


... from which an  orderly conception began to emerge...

...z którego powoli zaczęła się wyłaniać uporządkowana koncepcja...Vintage atmosphere - namely sepia tones and "stains" obtained with watercolors, salt and lots of water. So called "chaos under control".

Klimat vintage, czyli odcień sepii i "przybrudzenia" przy użyciu akwareli, soli i dużej ilości wody. Tzw. "chaos kontrolowany".


A little bit of color added to guitars. The last stage is called "Laborious Handwriting", though this made on a graphic tablet. It allows to make changes more freely.

Nadanie gitarom odrobiny koloru. Ostatni etap nazywa się "Mozolne Odręczne Napisy", choć były zrobione na tablecie graficznym. Pozwala to na bardziej swobodne wprowadzanie zmian.

Any similarities to reneissance sketches are intended :)

Ewentualne podobieństwo do renesansowych szkiców zamierzone :)

All the illustrations can be viewed on my facebook page https://www.facebook.com/pages/Grim-Dream/217781731619496 and soon also on Elly Guitar's company website http://ellyguitars.com/

Wszystkie ilustracje można znaleźć na facebooku https://www.facebook.com/pages/Grim-Dream/217781731619496  , a wkrótce również na stronie firmowej Elly Guitar http://ellyguitars.com/

Friday, 9 January 2015

Steampunk Landscape
"How long do you suppose, sir, that an hour is to a man who is choking for want of air?” 
"Little Dorrit", Charles Dickens 
Finally I had an opportunity to make a personal drawing! What a feeling of freedom :) A wonderful concept sketch along with precisely developed technical detail - it would be a perfect beginning of a new illustration... if it was that way. Whereas the very first visualization of my idea looks the way it looks. I can only hope that from now on it'll be only better (as it rather can't be worse). 


Wreszcie miałam możliwość zrobienia własnego rysunku! Cóż za uczucie swobody :) Wspaniały szkic koncepcyjny oraz niezwykle precyzyjnie opracowany detal techniczny - to byłby doskonały początek nowej ilustracji... gdyby taki właśnie był. Tymczasem pierwsza wizualizacja idei wygląda tak, jak wygląda. Pozostaje mieć nadzieję, ze od tego momentu będzie już tylko lepiej (gorzej raczej być nie może).That's something more specific. A delicate pen drawing over an earlier pencil sketch.
To już coś bardziej konkretnego. Delikatny rysunek cienkopisem na wcześniejszym szkicu ołówkiem.


Now it's time for details and matherials, which means further work with a waterproof pen.
Pora na detale i materiały, czyli dalsza praca wodoodpornym cienkopisem.


Short, though a very helpful stage. Masking fluid preserves from dipping the house and the tree while painting the sky and the lake.
Krótki, choć wiele ułatwiający etap - płyn maskujący zapobiegający zalaniu domku i drzewa podczas malowania nieba i jeziora.


Colors were placed with a broad brush on a wet paper sheet. Watercolor itself was also significantly diluted to enable smooth distribution without streaks (text almost like from a commercial :D ). Clouds are the result of pressing a tissue to the wet paper and absorbing some paint.
Kolory zostały nałożone  za pomocą szerokiego pędzla na mokrą kartkę. Sama akwarela też została bardzo rozwodniona, aby umożliwić płynne rozprowadzanie bez smug (tekst prawie jak z reklamy :D ). Chmury są efektem delikatnego przykładania chusteczki do mokrej kartki i wchłaniania przez nią części farby.


Now it's a high time to make a break and do something useful. In the meantime the painting should dry up. The next step is precise painting with a thin (or thin, very thin and ultra thin) brush. The idea was to make a illustration which would be multicolor though not colorful. That explains using dull brown, red, blue and green. Because of lack of a clear vision of the tree and the goblin sitting under it, I decided to left this issue for a little bit later.
Teraz należy zrobić sobie dłuższą przerwę, żeby zrobić coś pożytecznego i przy okazji dać kartce wyschnąć. Następnym krokiem jest malowanie cienkim (ew. cienkim, bardzo cienkim i ultra cienkim) pędzlem. Założeniem było zrobienie ilustracji wielobarwnej, choć niekoniecznie "kolorowej". Stąd zastosowanie przytłumionych brązów, czerwieni, zieleni i błękitu. Z powodu braku jasnej wizji odnośnie drzewa i siedzącego pod nim goblina, pozostawiłam to zagadnienie na nieco później.


A little bit later...
Colors of the house and the rock were warmed and contrasts were harmonized. Then I took care of the goblin.
Nieco później...
Trochę ociepliłam kolorystykę i ujednoliciłam kontrasty domku na skale (ze skałą włącznie). Później zajęłam się goblinem.


The original work has dimensions 30"x22", which definitely favors drawing lots of details. Below some of them:
Oryginał ma wymiary 70x54 cm, co zdecydowanie sprzyja dużemu nasyceniu detali. Kilka z nich:Monday, 8 December 2014

Winter Trees
I'm master in submitting posts with delay. Once again I'm writing about an illustration made over a year ago. Luckily the season of the year is adequate. No matter what the calendar says, for me winter begins in mid-November. And in this way the subject is very current :)

Jestem mistrzem w publikowaniu postów z opóźnieniem. Już po raz sama nie wiem który piszę o ilustracji wykonanej przeszło rok wcześniej. Całe szczęście, że pora roku się zgadza. Bez względu na to, co twierdzi kalendarz, dla mnie zima rozpoczyna się w połowie listopada. Dzięki temu tematyka jest jak najbardziej na czasie :) 

1. Sketch: When I don't draw complicated architectural objects, a fast, barely visible pencil sketch is usually quite enough.

1. Szkic: Zazwyczaj, kiedy nie rysuję skomplikowanej architektury, wystarcza mi szybki, ledwie widoczny zarys ołówkiem.


2. Color: I don't remember precisely which colors I used here, but it wasn't grey for sure (even if it seems so on first sight). I'd bet it was black, indigo and two shades of green: "bottlegreen" (I guess that's not an official name) and "olivegreen". White snowflakes are the result of splashing masking fluid with an old toothbrush (before using watercolors). The paint was applied with a quite broad brush  on a wet paper (so called "wet on wet technique"). This way quite unpredictable and yet natural effects can be achieved. Painting itself took quite a little time. But later I had to wait a long long time before the illustration dried up. Supposingly someday I'll use a hairdryer to shorten the waiting time.

2. Kolor: Nie pamiętam już dokładnie, jakich kolorów użyłam, ale na pewno nie był to szary (nawet jeśli na pierwszy rzut oka może tak się wydawać). Stawiam na czarny, indygo i dwa odcienie zielonego - "butelkowy" (to chyba nie jest oficjalna nazwa) i "oliwkowy". Białe śnieżynki są efektem rozpryskiwania fluidu maskującego za pomocą starej szczoteczki do zębów (jeszcze przed użyciem akwareli). Farba była rozprowadzana dość szerokim pędzlem na mokrym papierze (tzw. technika "mokre na mokrym").  Można w ten sposób uzyskać całkiem nieprzewidziane, a zarazem dość naturalnie wyglądające efekty. Samo malowanie zajmuje dość mało czasu. Później trzeba jednak długo czekać na wyschnięcie... chyba kiedyś się skuszę i użyję suszarki do włosów żeby skrócić czas oczekiwania.


3. Details: A thin brush, less diluted watercolor paint, a pen and a paper cutter to scratch white lines... ehmmm... what I cannot convey through words should be explained with details below:

3. Detale: Cienki pędzelek, niezbyt rozwodniona farba, piórko oraz nożyk do wydrapywania białych kresek... ehhh... to, czego nie jestem w stanie przekazać zgrabnie za pomocą środków werbalnych, wyjaśnią detale poniżej:4. Final result: 

4. Efekt końcowy: 

Wednesday, 12 November 2014

Something Dark - Board Game Illustrations

“Those who meant well behaved in the same way as those who meant badly.”
Aldous Huxley "Brave New World"
Drawings you can see below correspond perfectly with an ambience of this day. Or maybe it's only my grim mood... These are only a few of over 30 illustrations I made last year for a board game "Machina Arcana". Several artists were working on this quite complex project. My task was to draw a map and illustrate scenario cards. The plot of the story is a bit dreadful (frankly speaking it's completely dreadful) so I had to reach the darkest corners of my imagination to capture this horror-steampunk atmosphere :D

Poniższe rysunki znakomicie oddają ponurą atmosferę dzisiejszego dnia. A może to tylko mój ponury nastrój...  To tylko część spośród ponad 30 ilustracji, które wykonałam w zeszłym roku do gry planszowej "Machina Arcana". Nad całym dość złożonym przedsięwzięciem pracowało kilku grafików. Mi przypadły w udziale karty scenariusza oraz mapa. Akcja gry jest nieco przerażająca (a właściwie całkiem przerażająca). Musiałam więc sięgnąć do mrocznych zakamarków mojej wyobraźni, żeby należycie oddać steampunkowo-horrorowy klimat.

Process of making these illustrations was different than usual. The main problem was that cards' size was only 6x9 cm (if my memory serves me right). Originals were a little bigger than that and their size was almost A4 fromat. Fairly quick pen and watercolor drawings were scanned and then they were slowly and laboriously edited in Photoshop.  This let me to achieve high contrasts and very thin, clean lines. As a result even small, detailed illustrations are clear and legible.   

Te ilustracje powstawały w nieco inny sposób, niż większość moich prac. Problem polegał na tym, że wymiary karty z ilustracją wynoszą jedynie 6x9 cm (jeśli pamięć mnie nie myli). Oryginały były oczywiście nieco większe - miały wymiar zbliżony do formatu A4. Dość szybki rysunek piórkiem i akwarelką był skanowany, a następnie powoli acz mozolnie obrabiany komputerowo. Pozwoliło mi to na otrzymanie dużych kontrastów i bardzo cienkich, ale wyraźnych linii. W rezultacie nawet małe, nasycone detalami ilustracje są czytelne. 


The next post will be more optimistic. I have no idea what will be the subject, but I'll figure it out :)

Następny wpis będzie bardziej optymistyczny. Jesze nie wiem, o czym będzie, ale coś wymyślę :)